Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zstckz.rusocin.pl

Zespół Szkół Technicznych CKZ im. Macieja Rataja znajduje się w Rusocinie, ul. M. Rataja 12, 83 - 031 Łęgowo

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na e-mail: sekretariat@zstckz.rusocin.pl lub kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48583010078. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

Budynek główny szkoły znajduje się na na wprost bramy wjazdowej na teren posesji. Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd umożliwiający samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Budynek główny składa się z trzech kondygnacji. Na pierwszej kondygnacji znajdują się: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, pomieszczenia administracji szkoły, aula, szatnia uczniowska oraz sale lekcyjne i sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym.

Na drugiej kondygnacji znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, biblioteka oraz gabinety wicedyrektorów szkoły.

Na trzeciej kondygnacji znajdują się sale lekcyjne.

Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się za pomocą klatki schodowej. Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu (w szczególność poruszające się na wózku inwalidzkim) mogą skorzystać ze schodołazu.

Budynek "I" - składa się z czterech kondygnacji i architektonicznie dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Znajdują się podjazdy umożliwiające przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Klatka schodowa wyposażona została w specjalny podnośnik ułatwiający komunikację pomiędzy kondygnacjami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek "W" - budynek, w którym znajdują się sale kształcenia teoretycznego, pracownie szkolne oraz warsztaty szkolne, jest jednokondygnacyjny. Konstrukcja budynku umożliwia swobodne wejście do budynku i poszczególnych pomieszczeń oraz swobodne przemieszczanie się wewnątrz dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na całym terenie szkoły znajdują się wyznaczone obszary swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się osób. Wydzielone zostały drogi - szara kostka brukowa oraz ciągi komunikacji pieszej - chodniki wykonane zostały z kostki w kolorze żółtym. Wyraźnie wydzielone i oznaczone zostały parkingi wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów osób niepełnosprawnych.