RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Edward Dybowski, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail:

biuro@zsubhp.pl

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – najczęściej określane jako „RODO”.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz u standaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły.
 2. Dane kontaktowe administratora: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie; Rusocin, ul. M. Rataja 12; 83-031 Łęgowo, tel. 58 301 00 78; e-mail: sekretariat@zstckz.rusocin.pl
 3. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia zawodowego w Rusocinie Pan Edward Dybowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@zsubhp.pl
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją składnicy akt.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Prawo do usunięcia Państwa danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 12. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAW PODMIOTU DANYCH

I. PRAWO DO INFORMACJI I KOPII DANYCH

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

II. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

III. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”. Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

– stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,

– stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

– stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

IV. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Przepisy RODO przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

V. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

VI. PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Wobec powyższego: Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

VII. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO:

https://www.giodo.gov.pl/

 2024.04.23

Dzień Otwarty w ZST - godz. 09 - 14.

 2024.04.26

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych - godz. 12:00

 2024.05.25

II Powiatowy Piknik Przedsiębiorców.