Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych CKZ im. Macieja Rataja w Rusocinie

opracowana na podstawie:

1) Ustawy z 14 grudnia 2016 . Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z.późn.zm.);

2) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz.1309);

3) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. 2020 poz.1280).

Lista załączników do regulaminu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formacie .pdf

Lista załączników do regulaminu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formacie .docx