44:47

Studia podyplomowe z rolnictwa

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe z rolnictwa w Rusocinie

Studia Podyplomowe z Rolnictwa skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż Rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzający nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach. Celem studiów jest doskonalenie umiejętności osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

Program studiów:

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa – 30h

Technologie uprawy roli i roślin – 30h

Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt – 30h

Łąkarstwo z elementami nasiennictwa –15h

Zasady chowu zwierząt gospodarskich – 30h

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych – 15h

Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE – 15h

Technika rolnicza – 15h

Rachunkowość rolnicza – 15h

Ochrona roślin – 15h

Informatyka w agrobiznesie – 15h

Agroturystyka z ekologią – 15h

Postęp biologiczny w rolnictwie – 15h

Dofinansowanie:

Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na wiek, jak to było w poprzednich latach):

- mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,

- pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.

Czas trwania:

2 semestry (13 zjazdów w ciągu dwóch semestrów; sobota – niedziela)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 250

Opłaty:

3000 zł + wpisowe 100zł

Szczegóły oraz rejestracja on-line:

https://wsa.edu.pl/rekrutacja/rusocin

Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na studiach podyplomowych z Rolnictwa w Rusocinie w roku akademickim 2022/23

1. dr inż. Sławomir Niecko

Łąkarstwo z elementami nasiennictwa: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

Agroturystyka z ekologią: wykłady 5 godz., ćwiczenia -5 godzin

2. dr inż. Daniel Roszak

Ekonomika i Organizacja gospodarstw rolnych: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

Rachunkowość rolnicza: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

3. dr inż. Andrzej Baranowski

Zasady chowu zwierząt gospodarskich: wykłady 15 godz., ćwiczenia -15 godzin

Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt: wykłady 15 godz., ćwiczenia -15 godzin

4. dr inż. Sławomir Bieliński

Postęp biologiczny w rolnictwie: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa: wykłady 15 godz., ćwiczenia -15 godzin

5. mgr inż. Krzysztof Niecko

Technika rolnicza: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

Informatyka w agrobiznesie: wykłady 5 godz., ćwiczenia -5 godzin

6. mgr inż. Marek Urbanek

Technologie uprawy roli i roślin: wykłady 15 godz., ćwiczenia -15 godzin

7. dr inż. Andrzej Borusiewicz

Informatyka w agrobiznesie: wykłady 5 godz.

8. dr inż. Tadeusz Bąkowski

Ochrona roślin: wykłady 10 godz., ćwiczenia -5 godzin

9. dr Grzegorz Grzelak

Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE: wykłady 10 godz., ćwiczenia -10 godzin