Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie

ul. M. Rataja 12

83 – 031 Łęgowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 54 ust. 8 - W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek; organizację i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury; nagrody dla uczniów.

Skład osobowy Rady Rodziców

  1. Karina Fibikowska – przewodnicząca
  2. Andrzej Kowalski – zastępca
  3. Agnieszka Fałek – skarbnik
  4. Beata Parol – sekretarz